REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.exofin-titanium.pl obowiązujący od 13.04.2017 r.

I. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin jest regulaminem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.exofin-titanium.pl internetowy www.exofin-titanium.pl . Załącznikiem do niniejszego Regulaminu, stanowiącym jego integralną część, jest polityka prywatności sklepu internetowego www.exofin-titanium.pl Sklep internetowy, działający pod adresem www.exofin-titanium.pl, prowadzony jest przez Exofin Titanium Sp.z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Podchorążych 10 lok 16 , NIP: 9581678871, REGON: 366840328, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000669344. Dane kontaktowe Sklepu internetowego (i Sprzedawcy): Exofin Titanium sp. z o.o 81-133 Gdynia ul.Podchorążych 10 lok 16 biuro@exofin-titanium.pl tel.609323038 Niniejszy Regulamin określa:

1) rodzaje i zakres usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz warunki ich świadczenia, w szczególności zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w tym dokonywania rejestracji i korzystania z konta;

2) warunki świadczenia usług, o których mowa w punkcie poprzedzającym;

3) warunki i zasady składania Zamówień na Produkty oraz dostarczania zamówionych Produktów Klientowi, a także uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Produktów oraz kosztów dostawy;

4) uprawnienia Klienta w zakresie odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego;

5) tryb postępowania reklamacyjnego. Niniejszy Regulamin jest także regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Ilekroć w Regulaminie używane są pisane wielką literą poniższe terminy, należy rozumieć je w następujący sposób:

- Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która korzysta ze Sklepu internetowego;

- Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

- Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego);

- Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami;

- Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

- Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);

- Produkt – wszystkie towary, których zakup jest możliwy za pośrednictwem Sklepu internetowego (produkty prezentowane w Sklepie internetowym);

- Sklep internetowy – sklep dostępny pod adresem www.exofin-titanium.pl

- Sprzedawca – Exofin Titanium Sp.z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Podchorążych 10 lok 16 , NIP: 9581678871, REGON: 366840328, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000669344.

- Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające rodzaj oraz liczbę zamawianych Produktów (pochodząca od Klienta oferta zawarcia umowy sprzedaży Produktów);

- Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

- Godziny Pracy – godziny pomiędzy 8.00 a 16.00 przypadające w Dni robocze.

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Zamówień. Korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga akceptacji Regulaminu. Klient nieakceptujący Regulaminu winien zaprzestać korzystania ze Sklepu internetowego. Żadne z postanowień Regulaminu nie pozbawia Konsumenta przysługujących mu ustawowo praw ani praw tych nie ogranicza.

W celu korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest (wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca):

1) uzyskanie we własnym zakresie dostępu do komputera lub innego telekomunikacyjnego urządzenia końcowego podłączonego do Internetu wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz

2) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie przez cały czas na stronie internetowej www.exofin-titanium.pl . Klienci mogą go stamtąd w dowolnej chwili pobrać i zapisać na nośniku danych znajdującym się w ich dyspozycji lub też sporządzić dowolną liczbę jego wydruków. Za pośrednictwem strony internetowej www.exofin-titanium.pl oferowane są usługi zapoznawania się z treściami umieszczonymi w Sklepie internetowym oraz składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz (ewentualnie) inne usługi określone Regulaminem. Usługi te są bezpłatne. Komunikacja w ramach Sklepu internetowego prowadzona jest w języku polskim. Kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą możliwy jest w Godzinach Pracy.

II. Warunki korzystania ze sklepu i sprzedaży Dozwolone jest korzystanie ze Sklepu internetowego wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem. Nie jest dozwolone korzystanie ze Sklepu internetowego odmiennie niż z wykorzystaniem udostępnionego w tym celu interfejsu, co oznacza zwłaszcza zakaz modyfikacji jego elementów lub innej ingerencji w jego strukturę, w szczególności mogących wpłynąć na możliwość korzystania ze Sklepu internetowego przez innych Klientów. Klientowi zakazuje się dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Przed złożeniem Zamówienia Klient dokonuje rejestracji (założenia konta). Możliwe jest także złożenie Zamówienia bez rejestracji – poprzez wypełnienie pól oznaczonych jako obowiązkowe (podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz danych adresowych do wysyłki) i zaakceptowanie Regulaminu. Rejestracja odbywa się z wykorzystaniem udostępnionego w ramach Sklepu internetowego formularza, do którego należy wprowadzić dane obejmujące imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, hasło, dane adresowe (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość). Dodatkowo należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji Zamówień Klienta, oraz zaakceptować Regulamin. Uzupełniwszy formularz rejestracyjny Klient zatwierdza go, wyrażając tym samym wolę dokonania rejestracji oraz zgodność z rzeczywistością wprowadzonych przez siebie danych. Dostęp do konta Klienta odbywa się z wykorzystaniem hasła i loginu podanych przez Klienta. Hasło stanowi informację poufną, znaną tylko Klientowi. Jeżeli hasło zostanie ujawnione lub utracone, Klient obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, a wtedy ten uniemożliwi składanie Zamówień z wykorzystaniem konta Klienta (Zamówień przypisywanych Klientowi). Klient ma prawo w każdej chwili wyrejestrować się ze Sklepu internetowego (zlikwidować swoje konto) bez podawania przyczyny. W tym celu należy wysłać na adres mailowy lub pocztowy podany w punkcie I.

II.2 niniejszego Regulaminu - żądanie usunięcia konta. W żądaniu należy podać oznaczenie Klienta oraz adres e-mail wskazane podczas rejestracji lub zmienione stosownie do postanowień ustępu kolejnego. Dane wprowadzone do formularza rejestracyjnego mogą zostać przez Klienta w każdej chwili zmienione po zalogowaniu się na jego konto. To samo dotyczy danych wprowadzonych w miejsce zawartych w formularzu rejestracyjnym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Klienta lub ograniczenia jego funkcjonalności, jeżeli Klient narusza Regulamin lub korzystanie przezeń ze Sklepu internetowego narusza bezwzględnie wiążące przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W ramach Sklepu internetowego nie jest możliwe zawieranie umów inaczej niż w sposób przewidziany Regulaminem, tj. w oparciu o Zamówienia składane z wykorzystaniem stron internetowych Sklepu internetowego (zamieszczonych tam formularzy). W szczególności w ramach Sklepu internetowego nie są zawierane umowy telefonicznie lub listownie, z wykorzystaniem poczty tradycyjnej.

III. Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego wizerunki Produktów i ich opisy wraz z oznaczeniem ceny stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego (nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego). Dodatkowe informacje o Produktach Klient może uzyskać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Cena Produktu podana na stronie Sklepu internetowego jest wyrażona w polskich złotych i zawiera wszelkie opłaty i podatki (jest ceną brutto). Podawane ceny nie obejmują kosztów dostawy. Koszty dostawy zależne są od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, ewentualnie także od wartości i wielkości Zamówienia (w tym rozmiaru zamawianych Produktów) i podawane są w kwocie brutto przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta. Całkowity koszt Zamówienia z podziałem na ceny Produktów i koszty dostawy wskazany zostanie Klientowi jeszcze przed złożeniem Zamówienia. Wybór zamawianych Produktów następuje poprzez dodanie ich do koszyka. W celu sformułowania treści Zamówienia należy dokonać wyboru Produktów oraz określić ich liczbę poprzez wykonywanie kolejnych czynności na podstawie pojawiających się na ekranie komunikatów. W celu przesłania Zamówienia niezbędne jest zaakceptowanie treści Regulaminu, podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe (danych odbiorcy oraz adresu dostawy), wybranie sposobu płatności oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”. Zamówienie złożone w ten sposób za pośrednictwem www.exofin-titanium.pl pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Zamówienia mogą być składane codziennie, przez całą dobę. Naciśnięcie przycisku „Zamawiam” powoduje złożenie Zamówienia przez Klienta. Tak złożone Zamówienie stanowi zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą produktów wybranych przez Klienta za cenę wskazaną w Zamówieniu oraz ich dostarczenia. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez wysłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na adres podany podczas składania Zamówienia lub adres e-mail podany w ramach konta Klienta (przy składaniu Zamówienia przez Klienta zalogowanego na swoje konto). Potwierdzenie to nie stanowi oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu oferty objętej Zamówieniem, lecz jedynie potwierdza, że Sprzedawca otrzymał określoną ofertę od Klienta. Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Sprzedawca wyśle wiadomość poczty elektronicznej potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji. Wiadomość o przyjęciu Zamówienia do realizacji może być połączona z wiadomością potwierdzającą otrzymanie Zamówienia. Jeżeli Sprzedawca nie złoży Klientowi oświadczenia o przyjęciu Zamówienia do realizacji w terminie 3 Dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie (oferta Klienta) przestaje wiązać i nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku niemożliwości zrealizowania Zamówienia z innej przyczyny (np. braku możliwości nabycia u dostawców lub wytworzenia Produktu w czasie wskazanym w Zamówieniu) Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 3 Dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, wskazując, dlaczego Zamówienie nie może zostać przyjęte do realizacji. Postanowień niniejszego ustępu nie stosuje się, gdy doszło już do potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowy sprzedaży. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji Klient otrzyma w formie linków treść Regulaminu, pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (dwa ostatnie znajdują zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Konsumentów). Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

IV. Metody płatności i dostawa Opłata za Zamówienie możliwa jest, stosownie do wyboru Klienta dokonywanego przed złożeniem Zamówienia, z góry, poprzez system bezpiecznych i błyskawicznych przelewów internetowych PAYU ,PAYPAL lub przelew na konto bankowe sprzedawcy. Przy wybraniu przez Klienta tej formy płatności realizacja Zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności. Możliwe jest także uregulowanie płatności gotówką doręczycielowi przy dostawie lub gotówką przy odbiorze Zamówionego Produktu w siedzibie Sprzedawcy – aby skorzystać z tej możliwości należy przy składaniu Zamówienia wybrać opcję „za pobraniem”. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Klientów składających Zamówienia, na podstawie indywidualnych ustaleń. Całość płatności w ramach określonego Zamówienia jest realizowana wyłącznie na jeden ze sposobów opisanych powyżej (m.in. nie jest możliwe, aby w ramach danego Zamówienia część należności uregulować za pośrednictwem serwisu PAYU,PAYPAL lub przelew na konto bankowe sprzedawcy , a część gotówką przy odbiorze przedmiotu Zamówienia). W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ustępie 1 powyżej, Klient obowiązany jest opłacić w całości Zamówienie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W braku dokonania opłacenia Zamówienia zgodnie ze zdaniem poprzednim umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu. Zamówione Produkty są dostarczane pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Dostawa zamówionych Produktów realizowana jest za pośrednictwem POCZTA POLSKA S.A lub InPost S.A. Szczegółowe koszty dostawy są dostępne na stronie www.exofin-titanium.pl .O kosztach dostawy Klient zostanie poinformowany także podczas składania Zamówienia. Czas realizacji dostawy (wysłania Produktów do Klienta), jeżeli z treści Zamówienia nie wynika inaczej, wynosi do 14 dni roboczych liczonych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, w wykonaniu której płatność ma być dokonana za pobraniem lub od dnia opłacenia Zamówienia, jeżeli Klient wybrał płatność z wykorzystaniem systemu PAYU,PAYPAL lub przelew na konto bankowe sprzedawcy. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży Produktów następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej informacji na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt paragonu lub faktury. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę lub paragon, zobowiązany jest do wysłania stosownej wiadomości mailowej na adres: zamowienia@exofin-titanium.pl wraz numerem zamówienia oraz danymi podmiotu, na który ma być wystawiony dokument .

V. Prawo do odstąpienia od umowy Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta Konsument, który zawarł umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku umowę uważa się za nie zawartą. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, jest dostępne w formie załącznika do niniejszego Regulaminu. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument objął Produkt w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Produktu. W przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów dostarczanych osobno, bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatni z Produktów lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniego z Produktów. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Konsument ma prawo odstąpić od umowy, informując Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze oświadczenia złożonego Sprzedawcy, co może nastąpić również w wykorzystaniem adresu elektronicznego podanego w pkt. I.

V.2 Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego jako załącznik do Regulaminu, który może wydrukować i wypełnić. Jednak nie jest to obowiązkowe. Sprzedawca potwierdza (na trwałym nośniku) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy z wykorzystaniem drogi elektronicznej. Aby zachować termin odstąpienia od umowy określony w pkt. V.2, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle Produkt przed upływem 14-dniowego terminu na adres określony w pkt. I. niniejszego Regulaminu. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep www.exofin-titanium.pl , niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów (zgodnie z treścią art. 38 Ustawy o prawach konsumenta):

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VI. Reklamacje - Sprzedawane Produkty są fabrycznie nowe i pozbawione wad (chyba że w opisie produktu wyraźnie zaznaczono inaczej). W przypadku wystąpienia wad Sprzedawca ponosi za nie odpowiedzialność. Każdy Produkt kupiony w Sklepie internetowym może być reklamowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od jego wydania Klientowi stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jego niezgodności z umową. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient korzystający z uprawnień z tytułu rękojmi może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli kupującym jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Reklamacje należy składać na piśmie lub drogą mailową (z wykorzystaniem danych, o których mowa w pkt. I.). Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć na adres podany w pkt. I. dowód zakupu towaru. Reklamując Produkt z tytułu rękojmi, Klient jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy towar na adres wskazany w pkt. I. niniejszego Regulaminu. Sklep internetowy rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Klienci uprawnieni są składać reklamacje także w odniesieniu do innych usług świadczonych przez Sklep internetowy. Do tych reklamacji postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio. Postanowienia niniejszego Regulaminu w żadnym zakresie nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi, wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktów jest wyłączona w najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie wobec Klienta, który nie jest Konsumentem.

VII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego bądź uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Klient może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów. Klient może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution, zwanej dalej ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/, działającej na terytorium Unii Europejskiej. Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia Regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r., Nr 113, poz. 1214). Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. VII. Postanowienia końcowe Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu internetowego zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie ma również wpływu na treść umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą na podstawie Zamówień, o których mowa w zdaniu poprzednim (obowiązuje Regulamin w wersji z chwili wysłania Zamówienia). W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy Ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), jak również przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Ewentualne spory powstałe między Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem związane z interpretacją, stosowaniem oraz stosunkami prawnymi, których treść współkształtowana jest przez postanowienia Regulaminu, rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

VIII. Za powierzone przez Klienta treści w postaci tekstu, grafik, zdjęć, plików, rysunków, symboli, loga, w szerokim zakresie formatów plików graficznych  i innych znaków odpowiada prawnie, karnie za prawa do wzorów zastrzeżonych i praw autorskich bezpośrednio Klient, który złożył sprzedającemu zamówienie wykonania danej grafiki, tekstu, zdjęć, plików, rysunków, symboli, loga, w szerokim zakresie formatów plików graficznych,  i innych znaków. Sprzedawca nie odpowiada za treści powierzone przez Klienta ujęte w poprzednim zdaniu i znosi ze Sprzedawcy odpowiedzialność prawną, karną, odnoszącą się do praw do wzorów zastrzeżonych, praw autorskich oraz wszelkich praw.

Formularz zwrotu: https://www.exofin-titanium.pl/img/cms/returnform.pdf

Formularz odstąpienia od umowy: https://www.exofin-titanium.pl/img/cms/FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY WZOR.pdf

Product added to wishlist